Rregullat për përdorimin e aplikacionit

1. Kushtet e përgjithshme

1.1. Këto Rregulla (në vijim referuar si Rregullat) përbëjnë një propozim të Grupit IBA shpk (në vijim referuar si Grupi IBA) për një përdorues të një pajisjeje celulare (në vijim referuar si Përdoruesi) për të përdorur Aplikacionin Celular tapXphone (më tej referuar si Aplikacioni).

1.2. Puna e Përdoruesit me Aplikacionin i nënshtrohet këtyre rregullave dhe dokumenteve të mëposhtme të Grupit IBA:

(në vijim referuar si "Dokumentet Rregullatore").

1.3. Me rastin e fillimit të përdorimit të Aplikacionit/funksioneve të tij të caktuara, Përdoruesi konsiderohet se i ka pranuar këto rregulla dhe kushtet e Dokumenteve Rregullatore, në mënyrë të plotë, pa kufizim apo përjashtim. Nëse Përdoruesi nuk pajtohet me ndonjë dispozitë të Rregullave dhe/ose Dokumenteve Rregullatore, Përdoruesi nuk duhet të përdorë Aplikacionin.

1.4. Grupi IBA mund t’i ndryshojë këto Rregulla dhe Dokumente Rregullatore në çdo kohë dhe pa e njoftuar përdoruesin. Versioni i përditësuar i këtyre rregullave mund të gjendet në: https://tapXphone.com Rreziku nga mosleximi i një versioni të rishikuar të Rregullave dhe Dokumenteve Rregullatore mbahet nga vetë Përdoruesi; vazhdimi i përdorimit të Aplikacionit pasi Rregullat ose Dokumentet Rregullatore të jenë ndryshuar përbën miratim për versionin e rishikuar të tyre.

1.5. Përdoruesi ndalon përdorimin e Aplikacionit, nëse nuk pajtohet me ndonjë ndryshim të këtyre Rregullave të bëra nga Grupi IBA në mënyrën e përcaktuar nga neni 1.4 .

1.6. Aplikacioni i ofron Përdoruesit, në kuadër të një kontrate me ofruesin e tij të shërbimit të blerjeve, mundësinë për të pranuar pagesat e bëra nga Mbajtësit e Kartave duke përdorur Karta Bankare. Të gjitha funksionet e disponueshme aktualisht të aplikacionit, si dhe çdo zhvillim i tyre dhe/ose funksionet e reja të shtuara i nënshtrohen këtyre Rregullave.

1.7. Në varësi të skemës së pagesës, së cilës i përket karta bankare, ofruesit të shërbimit të blerjeve, rajoni i Përdoruesit, ndonjë ose të gjitha funksionet e Aplikacionit mund të jenë të paarritshme ose të kufizuara. Funksionet konsiderohen të paarritshme (të kufizuara) për Përdoruesin, nëse ky Përdorues nuk është në gjendje t'i përdorë ato në mënyrë të qartë . Ndalohet përdorimi i çdo metode teknike dhe të bazuar në softuer për të anashkaluar këto kufizime. Dispozitat e këtyre Rregullave që rregullojnë funksionet e Aplikacionit që janë të paarritshme (të kufizuara) për Përdoruesin nuk zbatohen derisa funksione të tilla të bëhen në mënyrë të qartë të përdorshme për Përdoruesin.

1.8. Duke përdorur Aplikacionin, Përdoruesi jep miratimin e tij për të marrë mesazhe reklamuese.

1.9. Grupi IBA nuk garanton që aplikacioni do të funksionojë pa ndërprerje, menjëherë, në mënyrë të qëndrueshme dhe pa gabime.

1.10. Grupi IBA nuk mban përgjegjësi për ndërprerjen e plotë të Aplikacionit që vjen si rezultat i veprimeve të ndërmarra nga ofruesi i shërbimit të blerjes.

1.11. Aplikacioni mund të përdoret vetëm në pajisjet celulare që përdorin sistemin operativ Android 8.0 e lart (por rekomandohet shumë përdorimi i Android 10.0 e lart për faktin se Google nuk mbështet më Android 8 dhe 9), të pajisura me ndërfaqen NFC (modulet NFC me një antenë janë origjinale dhe të ngulitura në një pajisje celulare) dhe shërbimet e mbështetura Google Play.

1.12. Përdoruesi mbart vetë rrezikun për cilësinë e pajisjes celulare të përdorur, të përbërësve të harduerit të saj, të cilët mund të çojnë në gabime, ndërprerje në punë, funksionim të ngadaltë dhe me cilësi të ulët të Aplikacionit ose përbërësve dhe/ose funksioneve të tij individuale.

1.13. Përdoruesi njoftohet se Grupi IBA mund të ndalojë përdorimin e Aplikacionit në pajisjet celulare në të cilat janë instaluar sisteme operative që nuk plotësojnë kërkesat:

· sistemet e pagesave ndërkombëtare Visa dhe Mastercard në kuadër të programeve "Tap to Phone" dhe "Tap on Phone", si zgjidhjet përkatëse;

· Industria e Kartave të Pagesave, si pjesë e Pagesave pa Kontakt në programet Tregtare në përdorim

dhe që kanë përbërës të harduerit që krijojnë dobësi në përdorimin e Aplikacionit.

1.14. Përdoruesi kupton që Grupi IBA mund të ndalojë përkohësisht ose plotësisht përdorimin e Aplikacionit në pajisjet celulare, ku gjendja e të cilave ose veprimi i Përdoruesit krijon një kërcënim për pranimin e sigurt të pagesës.

1.15. Nëse Përdoruesi dyshon se ka patur një hyrje të paautorizuar në një pajisje celulare ose në një aplikacion celular, si dhe në rast se pajisja celulare humbet ose vidhet, Përdoruesi duhet të raportojë incidentin tek ofruesi i shërbimit të blerjeve

2. Funksioni i vërtetimit të Përdoruesit dhe ndryshimi i MPIN-it

2.1. Përdoruesi mund të jetë në gjendje të hyjë në funksionin e vërtetimit përmes kyçjes dhe fjalëkalimit (në vijim referuar si "MPIN"), rast në të cilin përdoruesi duhet të fusë të dhënat e duhura.

2.2. Në kyçjen e parë, aplikacioni mund të sugjerojë ndryshimin e MPIN-it të paracaktuar. Përdoruesi mund ta kapërcejë këtë hap dhe të ndryshojë MPIN-in më vonë.

2.3. Përdoruesi është përgjegjës për sigurinë (rezistencën ndaj zgjedhjes) e fjalëkalimit të hyrjes në llogarinë e Përdoruesit, si dhe siguron konfidencialitetin e tij. Përdoruesi është përgjegjës për çdo veprim (dhe pasojat e tyre) në dhe me Aplikacionin përmes llogarisë së përdoruesit, duke përfshirë kalimin vullnetar nga Përdoruesi të informacionit të kërkuar për të hyrë në llogarinë e Përdoruesit tek palët e treta në çdo situatë (përfshirë kontratat ose marrëveshjet). Çdo veprim në ose me Aplikacionin e kryer përmes llogarisë së Përdoruesit konsiderohet i kryer nga vetë Përdoruesi.

3. Funksioni i inicializimit të pajisjes celulare

3.1. Për të përdorur Aplikacionin / funksionet e tij të caktuara, Përdoruesi duhet të kalojë procedurën e inicializimit për regjistrimin e pajisjes celulare të përdoruesit dhe aktivizimin e saj si terminal pagese për kartat bankare.

3.2. Për të përfunduar me sukses regjistrimin e një pajisjeje celulare dhe për ta aktivizuar atë si një terminal pagese, Përdoruesi duhet të fusë një kod verifikimi në formularin e verifikimit. Mënyra se si Përdoruesi merr kodin e verifikimit përcaktohet nga ofruesi i shërbimit të blerjeve.

4. Funksioni i Pagesës pa Kontakt

4.1. Përpara se të pranojë një pagesë pa para, Përdoruesi duhet të vendosë shumën e pagesës. Për të kryer një pagesë, Përdoruesi duhet t'i sugjerojë konsumatorit (në vijim referuar si "Mbajtësi i Kartës") të kalojë një kartë bankare pa kontakt në anën e pajisjes celulare në të cilën ndodhet moduli NFC me antenë.

4.2. Përdoruesi duhet të kërkojë verifikimin e Mbajtësit të Kartës nëpërmjet vendosjes së numrit personal të identifikimit (në vijim referuar si "kodi PIN") nëse shuma e pagesës tejkalon kufijtë përkatës të vendosur nga ofruesi i shërbimit të blerjes. Në këtë rast:

4.2.1. Përdoruesi duhet t'i japë pajisjen celulare Mbajtësit të Kartës për të vendosur kodin PIN duke përdorur tastierën virtuale;

4.2.2. përpara se Mbajtësi i Kartës të vendosë kodin PIN, Përdoruesi duhet t'i kushtojë vëmendje faktit që për qëllime sigurie të përdoret një tastierë me renditje të rastësishme shifrash, si dhe të jetë i kujdesshëm që të mos ketë palë të treta pranë që mund të vjedhin të dhënat e vendosura. Për këtë arsye, Mbajtësit të Kartës mund t'i rekomandohet që të mbulojë ekranin me dorën e tij/saj gjatë vendosjes së të dhënave;

4.2.3. Përdoruesi duhet të monitorojë vendosjen në kohë (pa pauza të gjata) të kodit PIN nga Mbajtësi i Kartës;

4.2.4. Përdoruesit i ndalohet:

• t'i kërkojë Mbajtësit të Kartës të tregojë një kod PIN;

• të shikojë të dhënat në hyrje;

• të bëjë foto të jashtme, xhirim video të procesit të vendosjes së një kodi PIN;

4.2.5. nëse Mbajtësi i Kartës refuzon të vendosë kodin PIN ose bën pauza të gjata gjatë hyrjes, Përdoruesi ose Mbajtësi i Kartës duhet të ndërpresin veprimin.

4.3. Në varësi të lejeve të vendosura nga sistemet e pagesave, Përdoruesi mund të jetë në gjendje të kryejë një pagesë pa para duke futur të dhënat e një karte bankare. Në këtë rast:

4.3.1. tregohen të dhënat e mëposhtme të kartës:

• Numri i llogarisë personale (në vijim referuar si “PAN”);

• Data e skadencës.

4.3.2. Përdoruesi duhet t'i japë pajisjen celulare Mbajtësit të Kartës për të vendosur të dhënat e kartës duke përdorur tastierën virtuale;

4.3.3. përpara se Mbajtësi i Kartës të vendosë të dhënat e kartës, Përdoruesi duhet t'i kushtojë vëmendje faktit që për qëllime sigurie përdoret një tastierë me renditje të rastësishme të shifrave, si dhe të jetë i kujdesshëm që të mos ketë palë të treta pranë që mund të vjedhin të dhënat e vendosura. Për këtë arsye, Mbajtësit të Kartës mund t'i rekomandohet që të mbulojë ekranin me dorën e tij/saj gjatë vendosjes së të dhënave;

4.3.4. Përdoruesit i ndalohet:

• t'i kërkojë Mbajtësit të Kartës të tregojë të dhënat e kartës (përveç të dhënave të nevojshme për përputhjen e informacionit me një faturë);

• të shikojë të dhënat në hyrje;

• të bëjë foto të jashtme, xhirim video të procesit të vendosjes së të dhënave të kartës;

4.4. Aplikacioni mund t'i lejojë Përdoruesit të dërgojë një faturë, ku rezultati i pagesës dërgohet në numrin e telefonit celular, adresën e emailit të Mbajtësit të Kartës ose ta shfaqë atë në ekranin e pajisjes celulare.

4.5. Përdoruesi duhet të verifikojë informacionin e kartës në faturën e ekranit të aplikacionit me të dhënat në kartë (6 shifrat e para dhe 4 shifrat e fundit të PAN-it).

5. Funksionet e anulimit dhe rimbursimit

5.1. Veprimi i i anulimit të pagesës (në vijim referuar si "Anulimi") nga Përdoruesi mund të kryhet përpara mbylljes së një turni në rastet e mëposhtme:

• me kërkesën e Mbajtësit të Kartës;

• është bërë një gabim kur është futur shuma, por transaksioni ka përfunduar;

• mospërputhja e të dhënave në kartë dhe në dokumentin e identitetit (emër dhe mbiemër);

• numri i kartës në faturë ndryshon nga ai i treguar në kartë.

5.2. Veprimi “Rimbursim” nga Përdoruesi mund të kryhet, në rast se Mbajtësi i Kartës e kthen artikullin/shërbimin e paguar me përdorimin e kartës tashmë pas përfundimit të një turni, ose nëse vetëm një pjesë e shumës duhet t'i rimbursohet Mbajtësit të Kartës për transaksionin e kryer. Në këtë mënyrë, kushti i detyrueshëm i kryerjes së transaksionit të sipërpërmendur përfshin përputhjen e numrit të kartës (6 shifrat e para dhe 4 shifrat e fundit të PAN-it), i cili do të përdoret për përmbushjen e këtij transaksioni me numrin e kartës në faturë për transaksionin përkatës të pagesës.

5.3. Nëse operacioni Anulimi ose Rimbursimi u refuzua për ndonjë arsye, në këtë rast duhet të përsëritet një përpjekje për kryerjen e transaksionit, ose shuma e kërkuar duhet të kthehet me një formë tjetër pagese (për shembull, me para në dorë).

6. Funksioni i përfundimit të një turni pune (ditë pune)

6.1. Konsultimi i listës së transaksioneve të përfunduara në turnin aktual të punës mund të bëhet nga Përdoruesi duke përdorur Aplikacionin.

6.2. Sipas rezultateve të veprimeve të kryera në ditë (turn), Përdoruesi duhet të mbyllë ditën e punës (turnin), dhe si rezultat i së cilës regjistri elektronik i veprimeve do të dërgohet në qendrën e përpunimit.

Grupi IBA shpk

2583/13 Rruga Petrzilkova., Pragë 5, 158 00, Çeki

NUIS Nr. CZ27365824

Data e publikimit: 06/01/2020

Last updated